Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Informacja o obowiązujących stawkach w lokalach mieszkalnych i garażach

od 01 kwietnia 2016 roku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na podstawie uchwały nr 3/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 25 lutego 2016r., protokół nr 2/2016 z dniem

01 kwietnia 2016r. zmianie ulegają niektóre składniki miesięcznej opłaty mieszkaniowej i garażowej.

W zawiadomieniu o zmianie wysokości opłat za lokale mieszkalne zlikwidowana została osobna pozycja naliczenia za energię elektryczną w częściach wspólnych. Koszty te włączone zostały do opłaty eksploatacyjnej. Spółdzielnia nadal będzie monitorować poziom zużycia i rozliczać energię elektryczną na każdy budynek osobno.

I. LOKALE MIESZKALNE

1. Eksploatacja – stawkę ustala się indywidualnie dla każdej nieruchomości, w zależności od posiadanego wyniku finansowego na nieruchomości z uwzględnieniem ewentualnych pożytków z części wspólnej nieruchomości.

Składnik ten obejmuje eksploatację i utrzymanie danej nieruchomości jak również eksploatację i utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni tj. dotyczy utrzymania nieruchomości nie będących częścią składową żadnej z nieruchomości budynkowych. Mienie wspólne Spółdzielni to w szczególności ciągi pieszojezdni, ogólnodostępne parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej, place zabaw. Nie wchodzą w skład nieruchomości budynkowych ale są niezbędne z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji i użytkowania. Koszty ich utrzymania rozliczane są do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w ramach danego osiedla. Koszty pozostałych terenów w tym inwestycyjnych będących w mieniu Spółdzielni (między innymi podatek od gruntu, wieczyste użytkowanie, utrzymanie terenów, akcja zima) rozliczane są w stosunku do powierzchni użytkowej całej Spółdzielni.

Pomimo włączenia kosztów energii elektrycznej do kosztów eksploatacji to w 2016 r. na żadnej nieruchomości opłata eksploatacyjna nie wzrasta, a w przypadku 21 nieruchomości maleje.

2. Zarządzanie i administrowanie – stawka zróżnicowana dla członków i nie członków. Bez zmiany utrzymano stawkę miesięczną dla członków w wysokości 0,39 zł/m2. Jednocześnie uwzględniono, że część kosztów zarządzania i administrowania przypadających na członków Spółdzielni w wysokości 0,12 zł/m2 miesięcznie będzie pokryta z podziału zysku netto Spółdzielni za 2015 rok. Osoby nie będące członkami Spółdzielni maja naliczoną wyższą opłatę w wysokości 0,51 zł/m2, ponieważ nie korzystają z pożytków z działalności Spółdzielni.

3. Fundusz remontowy z planem robót remontowych na 2016r. z podziałem na grupy osiedlowe i nieruchomości stanowi integralną część planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie na 2016 rok.

Fundusz remontowy zróżnicowany jest dla każdej nieruchomości w zależności od rzeczywistych wydatków remontowych, a także planowanych remontów.

Uwzględniając powyższe na 30 nieruchomościach fundusz remontowy został obniżony, a na 1 nieruchomości podwyższony i tutaj zmiana stawki opłaty obowiązuje od 1 czerwca 2016r. Podyktowana jest planowanym dociepleniem pozostałych ścian budynku oraz zamontowaniem bram wjazdowych.

4. Podatek od nieruchomości – opłata zależna od stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta Chełmna, Rady Gminy Unisław, Rady Gminy Kijewo Królewskie na 2016 rok.

Opłata ta została zmieniona i ustalona w wysokości 0,13 zł/m2. Dotyczy lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych własności.

W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu jego właściciel ma obowiązek regulować podatek bezpośrednio do Gminy, zaś Spółdzielnia od kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza odpowiednio naliczaną opłatę mieszkaniową nie naliczając podatku.

5. Zaliczka na centralne ogrzewanie – zróżnicowana dla każdego lokalu mieszkalnego i rozliczana raz w roku. W 2016 r. pozostaje bez zmiany na wszystkich nieruchomościach. Zaliczka na podgrzanie wody – zróżnicowana w zależności od wielkości zużycia wody dla każdego mieszkania i rozliczana po zakończeniu każdego kwartału w stosunku do faktycznych wskazań wodomierzy mieszkaniowych.

Jednostkowa opłata za m3 podgrzania wody jest w Spółdzielni zróżnicowana na budynki. Opłaty z tytułu podgrzania wody ulegają zmianie od 1.04.2016r. w 13 budynkach, z czego w 12 opłata zmniejszyła się, a w 1 zwiększyła. W pozostałych 25 budynkach zaopatrzonych w ciepłą wodę stawka pozostała bez zmiany.

Opłata stała ciepłej wody użytkowej wyliczana jest oddzielnie dla każdej kotłowni – wyliczana jest na bazie poniesionych kosztów związanych z wytworzeniem lub zakupem energii cieplnej w roku poprzednim.

6. Gaz – w budynkach ze zbiorczym gazomierzem.

Zaliczki są zróżnicowane na budynki i uległy zmianie w części budynków od 01.04.2016r. poprzez zwiększenie lub zmniejszenie norm zużycia gazu w m3/osobę.

7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty wynika z uchwały Rady Miasta Chełmna, a na terenie Unisławia i Kosowizny według stawek zatwierdzanych przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego. Obecnie na terenie Chełmna obowiązują opłaty wprowadzane od marca 2016r. według uchwały z dnia 16.02.2016r., natomiast w Unisławiu i Kosowiźnie obowiązują opłaty wprowadzone od 1.01.2016r. zgodnie z uchwałą z dnia 13.11.2015r.

8. Zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków – zróżnicowana dla każdego mieszkańca.

Cena ustalona Uchwałą Rady Miasta Chełmna z dnia 16.02.2016r. po zmianie od 01 kwietnia 2016r. wynosi 6,74 zł/m3, natomiast w Unisławiu zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 07.09.2015r. wynosi 5,62 zł/m3 i obowiązuje od 01.10.2015r., a w Kosowiźnie cena wprowadzona uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 11.02.2015r. w wysokości 6,53 zł/m3 i obowiązuje od 1.04.2015r.

Mieszkańcy z lokali bez wodomierzy otrzymali ryczałtową opłatę na osobę, w zależności od zużycia wody w 2015r. w danym budynku.

9. W budynkach, w których sprzątanie i utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku jest zlecone firmie zewnętrznej, aktualna stawka za sprzątanie wynika z zawartej umowy z firmą sprzątającą.

II. GARAŻE

  1. Stawka eksploatacyjna oraz stawka za zarządzanie i administrowanie pozostała bez zmiany.

  2. Podatek od nieruchomości – opłata zależna od stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta Chełmna na 2016r. Opłata ta została zmieniona i ustalona w wysokości 0,70 zł/m2. Dotyczy ona garaży nie stanowiących odrębnej własności. Właściciele posiadający status odrębnej własności do garażu mają obowiązek regulować podatek bezpośrednio do Urzędu Miasta.

  3. Wieczyste użytkowanie – dotyczy tylko nowego segmentu garażowego na os. Raszei. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów odprowadzana do Urzędu Miasta na 2016r. nie uległa zmianie i wynosi 2.101,24 zł.

  4. Fundusz remontowy – stawki na fundusz remontowy zróżnicowane są dla każdego zespołu garażowego, w zależności od poniesionych wydatków remontowych a także planowanych remontów. Stawki na fundusz remontowy w 2016r. na garażach pozostają bez zmiany.

                                                                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                           Prezes Zarządu                                         Z-ca Prezesa 

                                                         Andrzej Łaniec                                      Cecylia Wojciechowska