Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie ogłasza przetarg na realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi na osiedlu dr F. Raszei w Chełmnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Młyńska 7 - koszt 150 zł + VAT.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 02.09.br. do godz. 12.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.