Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że z dniem 01 kwietnia 2022 r. ulegnie zmianie wymiar miesięcznej opłaty za najem miejsca postojowego na parkingu niestrzeżonym przy ul. Młyńskiej.

Nowa wysokość opłaty wynosić będzie:
 - 58,00 zł brutto dla członków
 - 70,00 zł brutto dla nieczłonków.

Na podstawie zawiadomienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie dotyczącego zatwierdzenia przez PGW Wody Polskie nowej taryfy (na lata 2021-2024) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (decyzja GD.RZT.70.288.18.2021.D.DW z dnia 04.08.2021 r.) od dnia 24 sierpnia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki za :
- zimną wodę - 3,30 zł/m3
- odprowadzenie ścieków - 4,96 zł/m3.
Łączna opłata wynosić będzie 8,26 zł/m3 brutto.

                                                                                       Chełmno, dnia 15.09.2020 r.

                         Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 7 w Chełmnie ogłasza wyniki głosowań w formie pisemnej Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni przeprowadzonego w dniach 07, 08, 09, 10 i 11 września 2020 r.

Przy ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna w dniu 14 września 2020 r. stwierdziła, że pieczęcie na spółdzielczych urnach wyborczych były nienaruszone, a po ich otwarciu i wyjęciu kart przystąpiła do zliczania głosów.

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI

Uchwała nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 667
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 12
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 27
Uchwała większością głosów została przyjęta.


Uchwała nr 2/2020
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 634
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 31
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 58
Uchwała większością głosów została przyjęta.


Uchwała nr 3/2020
Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 668
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 15
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 36
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała nr 4/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 665
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 14
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 40
Uchwała większością głosów została przyjęta.